Kobe Bryant 1996-97 Flair Showcase Row 0 #31 BGS 9.5 Gem Mint

  • $2,000.00

Total Qty Available : 1


Kobe Bryant 1996-97 Flair Showcase Row 0 #31 BGS 9.5 Gem Mint