Kobe Bryant 1996-97 Bowman's Best Rookie #R23 PSA 10 Gem Mint

  • $525.00

Total Qty Available : 1


Kobe Bryant 1996-97 Bowman's Best Rookie #R23 PSA 10 Gem Mint